Sikander Warsi
Sikander Warsi

07 May 2024

1 min read

Qaza Namaz kab padh sakte hai?

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ
Answer

Jo 3 waqt makruh hai unke alawa har waqt me qaza namaz padhi jaa sakti hai aur jald ada karne ka tariqa hamne byan kar diya hai, jo bahut asan hai.

Bahar E Shariat Jild:1 Safah: 706 par hai, “jis ke zimme qaza namaze ho agarche unka padhna jald se jald wajib hai, magar bal bachcho ki parwarish aur apni zaruriyat ki wajeh se takhir jaiz hai, to karobar bhi kare aur jo waqt fursat ka mile usme qaza bhi padhta rahe yaha tak ki poori ho jayen” 

Fatawa Alamgiri Jild: 1 Safah:52 Par Hai “Qaza ke liye koi waqt tey nahi umar me jab bhi padhega bari‐uz zimmah jo jayega, magar tulu, gurub wa zawal ke waqt, (naa padhe) ki in waqton me namaz jaiz nahi” 

Durr E Mukhtar Jild:2 Safah: 646 par hai, “Qaza namaze nafil se ahm hai, yani jis waqt nafil padhta hai, unhe chhor kar unke badle, qazaye padhe”.

والله تعالیٰ أعلمُ بالـصـواب